foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+043 756 00 234 03
office@engineer.com

Laatste reacties

Login Form

Bike,ride,run,ride,bike..dance.In prachtig rijtsje aktiviteiten op ien dei! Ofwisseling,ik hâld ‘r wol fan,sa ek de Lableden.

Fia plein 1455 nei de “paardenmarkt”yn Skoorl,in rit mei yn elke auto in protte bla,bla,bla;-) We fiene elkoar wer op it parkeerplak rúnom “hing”tafels,únder it genot fan kofje,té en keek. Goed foar de draverslea foar at it programma begjint. Gelyk fanút it doarp draaft elk up-tempo de heechste klimdún op.Hartslag slacht omheech..it swit nei únderen!

Poeh,poeh rinne is better.Sels die iene mountainbiker hat de hannen d’r fol oan..rinde!

Ton V. en Christina de H. hienen foar de frolik gekleurde groep in smakelik programma te bieden Foto’s litte sjen dat it waar,omjouwing en atletiek heech skore,wat in sportwille! De sé wie tichterby dan foarôf tocht...it wylde wetter noege elk út..kom lit dyn fuotten ferwenne! In twatal runners betocht harren gjin momint…broezjende sé wat in genot,sa te draven is helemaal top. 5km fierder kaam elk wer yn ‘e lijte fan it doarp.Fleanend fanôf it klimdún of mei in lytse omwei.

Fun on the run,ôfslútend in picknick mei elkoar om de ferbrânde kalorieën wer optekrikken,geweldig. Wy sjoche werom op in tige slagge Labrunnersdei!kin wol werris. Genôch beweging op ien dei..mei as “toetje”foar my in ferrassend,feestelik dûnszjend ein yn eigen doarp.

Sportieve groetnis, Tineke

Foto album